Impost de plusvàlues: les escriptures bastaran per a quedar exempt si no hi ha guanys. El Economista.