Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya

Has perdut la contrasenya?

Navegació

Avís legal


El titular d'aquesta pàgina Web www.aedaf.cat és l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (d'ara endavant, AEDAF), amb domicili social en C/ Claudio Coello, Nº 106, 6º Dta., 28014 Madrid, amb C.I.F. G-28416550, e-mail sedecentral@aedaf.es, telèfon +34 91 532 51 54 i fax +34 91 532 37 94 i nombre d'inscripció en el Registre Nacional d'Associacions 6.035.
 
La utilització d'aquesta pàgina Web atribueix la condició d'Usuari a qui ho faci i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Si l'Usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides condicions o manifesta algun tipus de reserva, ha d'abstenir-se d'utilitzar la Pàgina Web. Alguns aspectes d'aquesta pàgina Web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser llegides i acceptades per l'Usuari.
 
Tots els continguts d'aquesta Pàgina Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de la AEDAF o de tercers, no adquirint l'Usuari cap dret sobre ells pel mer ús d'aquesta Pàgina Web.
 
La AEDAF no es responsabilitza de les opinions expressades pels autors en les publicacions per ella editades, en qualsevol mitjà, ni de les conseqüències derivades de l'aplicació a casos concrets de les esmentades opinions d'aquests. Així mateix, AEDAF no es responsabilitza dels comentaris abocats pels Usuaris sobre les activitats, matèries i esdeveniments que posa a la disposició d'aquests en aquesta pàgina web.
 
Queda prohibit l'ús d'aquesta pàgina Web amb la finalitat de lesionar béns, drets o interessos de la AEDAF o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol altre ús d'aquesta pàgina Web que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de la AEDAF o de tercers.
 
L'Usuari, haurà d'abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d'aquesta pàgina Web, excepte en els casos contemplats en la llei o expressament autoritzats per la AEDAF o pel titular de dites dretes; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta pàgina Web, així com comunicar-los públicament o posar-los a la disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants d'aquesta pàgina Web. reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants d'aquesta Web. En qualsevol cas, s'exceptua de l'anterior la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que sigui expressament autoritzada per la AEDAF.
 
L'Usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta pàgina Web ha de complir les condicions següents: a) no podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la pàgina Web o permetin visualitzar-la a través d'adreces d'Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta Pàgina Web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de la AEDAF o els seus clients o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; b) des de la pàgina que realitzi l'enllaç no podrà efectuar-se cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre la AEDAF, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors, empleats o clients; c) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de la AEDAF dins de la seva pàgina Web, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per la AEDAF; d) la pàgina que estableixi l'enllaç haurà d'observar la legalitat vigent i no podrà disposar d'o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que la AEDAF recolza o recolza les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per la AEDAF i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s'estableixi l'enllaç.
 
La AEDAF no és responsable de controlar que en aquesta Pàgina Web no existeixin codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial que pogués causar danys al sistema informàtic de l'USUARI o de tercers. Correspon a l'USUARI, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements. D'acord amb això, la AEDAF no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la present Pàgina Web. Igualment, la AEDAF no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d'aquesta Pàgina Web.
 
Aquesta Pàgina Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines d'Internet (enllaços). La AEDAF no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualización, indisponibilidad, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d'ells. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis siguin il·lícits, nocius, denigrantes, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb la AEDAF indicant-ho.
 
Les contractacions de productes i serveis propis de la AEDAF, i les inscripcions a activitats organitzades per aquesta que els Usuaris realitzin a través d'aquesta web, a titulo onerós o gratuït, comporten la necessària acceptació de les condicions generals de contractació, que es troben disponibles en la mateixa. Si l'Usuari no accepta alguna de les normes establertes en el referit document o manifesta algun tipus de reserva, ha d'abstenir-se de realitzar qualsevol tipus de contractació o inscripció a través de la mateixa.
 
En ocasions, els Usuaris que vagin a contractar un servei o producte disponible a la pàgina web de la AEDAF, són redireccionados, després de seleccionar l'opció “Comprar”, “Descarregar”, ”Adquirir”, etc., a adreces de contacte o webs de tercers amb els quals la AEDAF ha arribat a acords de col·laboració o dels quals disposa bones referències o coneix el seu prestigi. En aquests supòsits, l'Usuari contractarà directament amb dites terceres els serveis o productes que han estat oferts a la pàgina web de la AEDAF. La AEDAF no es responsabilitza de les contractacions que es facin directament a través d'aquestes adreces de contacte o webs de tercers i serà responsabilitat de l'Usuari, sense perjudici de la informació que, si escau, proporcioni la AEDAF al moment de seleccionar aquests serveis o productes, fixar-se en el domini de l'adreça de contacte o de la web i en la identitat del tercer amb el qual s'està realitzant la contractació dels serveis o adquisició dels productes, així com acceptar les condicions legals aplicables a aquests.
 
El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'Usuari, per virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renúncia expressament a qualsevol fur diferent que, per aplicació de la Llei vigent, pogués correspondre-li. En qualsevol cas, si la legislació vigent permetés sotmetre's a un fur en concret, l'Usuari se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid. L'Usuari respondrà enfront de la AEDAF i enfront de tercers, de qualssevol danys o perjudicis que poguessin causar-se per incompliment d'aquestes obligacions.”Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya