Política de privacitat

Posem a la seva disposició la present Política de Privacitat amb la finalitat d'informar-lo detalladament sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i la informació que ens proporciona.
Si, en el futur, introduíssim modificacions en aquesta Política de Privacitat, li comunicarem a través d'aquesta pàgina web o per altres mitjans, de manera que pugui vostè conèixer les noves condicions de privacitat que s'adoptin.
L'informem a continuació, en forma de preguntes i respostes, de les condicions en les quals la nostra entitat tracta les seves dades personals:
 
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • Entitat Responsable: AEDAF - Associació Espanyola d'Assessors Fiscals – CIF: G-28416550.
 • Adreça postal: C/ O´Donnell núm. 7, 1r Dta. - 28009 Madrid.
 • Telèfon: +34 915 325 154.
 • Correu electrònic: sedecentral@aedaf.es.
   
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem les dades personals que ens faciliti amb els següents fins:
 1. La gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels productes o serveis. El subministrament de les dades a aquest efecte per part dels nostres clients és obligat, impedint-se en un altre cas el compliment del contracte.
 2. Canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar, contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior. El fet de facilitar les dades a aquest efecte és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podrà respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seves dades personals a aquest efecte és un requisit necessari perquè puguem atendre aquestes peticions.
 3. L'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis. Si vostè és el nostre client, li remetrem aquestes comunicacions, tret que manifesti la seva voluntat en contra marcant la corresponent casella en el moment de facilitar les seves dades o, amb posterioritat, comunicant-nos-el a través de qualsevol mitjà. Per contra, si vostè no arriba a contractar els nostres productes o serveis, no li remetrem informació comercial, tret que ens autoritzi expressament a això. L'autorització és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis. En relació amb l'enviament de les referides comunicacions, sobre la base de la informació facilitada, podem elaborar perfils comercials, per a oferir-li els productes i serveis que millor s'ajustin als seus interessos.
 4. En cas que es faci amic o seguidor el nostre en xarxes socials, tractarem les seves dades per a mantenir-li informat de les nostres activitats i promocions a través d'aquests canals. El fet de facilitar les dades a aquest efecte és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no podrà ser amic o seguidor el nostre en la corresponent xarxa social. Les categories de dades que es tracten a aquest efecte són dades identificatives.
 5. Gestionar inscripcions en els nostres cursos, esdeveniments i altres activitats. El subministrament de les dades a aquest efecte és obligat, impedint-se en un altre cas el compliment del contracte. Així mateix, l'informem que algunes activitats organitzades per AEDAF poden ser gravades o fotografiades per a dur a terme activitats de promoció i comunicació interna i/o externa. A tal fi, la seva imatge i/o la seva veu podran ser publicades en la publicació mensual d'associats o en la pàgina web de AEDAF. La seva imatge serà captada de manera accessòria, i sense que AEDAF tingui com a fi la captació d'imatges de persones físiques de manera particular, per la qual cosa d'acord amb la Llei orgànica 1/82, no serà considerat una intromissió il·legítima a la intimitat i a la pròpia imatge, podent captar-se sense necessitat de recaptar el consentiment exprés, sent la base legitimadora del tractament el compliment d'una missió realitzada en interès públic, conforme a l'article 6.1 e) del RGPD. Si acudeix acompanyat a les activitats o esdeveniments, serà responsable d'informar els seus acompanyants sobre el que es disposa en aquest paràgraf.
 
Durant quant temps tractarem les seves dades?
Només conservem les seves dades pel període de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recollits, donar compliment a les obligacions legals que ens vénen imposades i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades.
Les dades per a la gestió de la relació amb els clients i la facturació i cobrament dels productes o serveis seran conservats amb aquesta fi durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament, fins que, en el seu cas, vostè ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los o el seu desig de deixar de rebre aquestes comunicacions.
Les dades de potencials clients que no arribin a contractar els nostres productes o serveis i que no desitgin rebre informació comercial, seran suprimits quan es confirmi que no es durà a terme la contractació. En cas que, de la prèvia relació entre les parts, fins i tot no consumada, pogués ocasionar eventuals responsabilitats, les dades es conservaran fins que aquestes prescriguin.
Les dades tractades per a atendre sol·licituds, peticions, consultes o reclamacions seran conservats durant el temps necessari per a donar resposta a elles i donar-les definitivament per tancades. Posteriorment, seran conservats a manera d'històric de comunicacions durant un termini d'un any, tret que vostè sol·liciti la seva supressió abans.
Les dades facilitades a través de xarxes socials seran conservats mentre vostè romangui com a amic o seguidor el nostre en la corresponent plataforma.
Les dades de caràcter personal facilitats per a la inscripció als nostres cursos, esdeveniments i altres activitats seran conservats fins a la finalització del curs, esdeveniment o activitat corresponent. Posteriorment, les dades seran conservades fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de l'activitat en qüestió.
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
La base legal per al tractament de dades necessàries per a gestionar les inscripcions als nostres cursos o activitats, així com la participació en els diferents esdeveniments és, així mateix, la relació contractual o l'adopció de mesures precontractuals amb AEDAF.
L'oferta prospectiva de productes i serveis als nostres clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir-los la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe. No obstant això, li recordem que té vostè dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-lo per qualsevol dels mitjans previstos en aquesta clàusula.
L'oferta prospectiva de productes i serveis als qui, havent mostrat interès en aquells, no són o no han arribat a convertir-se en els nostres clients, té com a base el consentiment de l'interessat. Aquest consentiment és revocable en qualsevol moment, sense que això tingui més conseqüències que deixar de rebre la publicitat i sense que això afecti els tractaments de dades realitzades amb anterioritat.
El tractament de dades personals per a la resposta a les seves sol·licituds d'informació, peticions, consultes i reclamacions té com a base el consentiment de la persona interessada. Pot retirar-se aquest consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Les dades facilitades a través de xarxes socials seran tractats sobre la base jurídica del seu consentiment, podent revocar-lo en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
 
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades seran comunicades a les següents entitats:
 1. Les Administracions Públiques competents, inclosos jutges i tribunals, en els casos previstos en la Llei i per als fins en ella definits.
 2. Les entitats financeres a través de les que s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
Addicionalment, les dades seran transferides als EUA amb motiu de la utilització de l'eina ZOOM per a la celebració de reunions i jornades en línia. Aquesta transferència compleix adequades garanties de protecció, perquè s'han utilitzat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. Pot sol·licitar una còpia mitjançant qualsevol dels mitjans previstos a l'inici d'aquesta clàusula.
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els esmentats drets es caracteritzen pel següent:
 • El seu exercici és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas podrà cobrar-se un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar
 • Pot exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari
 • S'ha de respondre a la seva sol·licitud en el termini d'un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.
 • Tenim l'obligació d'informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-li l'exercici del dret pel sol motiu d'optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que ens sol·liciti que sigui d'una altra manera.
 • Si, per qualsevol motiu, no es donés curs a la sol·licitud, l'informarem, a tot tardar en un mes, de les raons d'això i de la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.
A fi de facilitar l'exercici dels referits drets, li facilitem a continuació els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun d'ells:
Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren al principi d'aquesta clàusula.
En tots els casos, haurà d'acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent, o bé document acreditatiu de la representació, si el dret s'exerceix mitjançant representant.
Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.aepd.es), o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen dirigint-se a aquests organismes.
 
Com protegim les seves dades personals?
Tenim el ferm compromís de protegir les dades personals que tractem. Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.
Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seva adequació i efectivitat.
 
Quina és la seva responsabilitat com a titular de les dades?
En facilitar-nos les seves dades personals, la persona que ho faci garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades són veritables, exactes, complets i actualitzats.
A aquest efecte, l'interessat respon de la veracitat de les dades i els haurà de mantenir convenientment actualitzats de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.
Si vostè facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que es preveu en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.
Accés privat a la web de l'AEDAF, mitjançant usuari i contrasenya.
Els Associats de l'AEDAF disposen, mitjançant la introducció d'usuari i contrasenya, d'accés a l'àrea privada de la pàgina web de l'AEDAF. L'ús de la pàgina web de l'AEDAF i l'accés la seva àrea privada, implica l'acceptació de les condicions establertes en la present Política de Privacitat i en l'Avís Legal que està disponible en aquesta. Així mateix, les contractacions i inscripcions que l'Associat realitzi a través de la web de l'AEDAF, a títol onerós o gratuït, comporten la necessària acceptació de les condicions generals de contractació, que es troben publicades en aquesta. Si l'Associat no accepta alguna de les normes establertes en els referits documents o manifesta algun tipus de reserva, ha d'abstenir-se d'utilitzar la pàgina web de l'AEDAF, accedir a la seva àrea privada i realitzar qualsevol tipus de contractació o inscripció a través d'aquesta.
El seu codi d'associat i contrasenya necessaris per a accedir a l'àrea privada de la web de l'AEDAF, inscriure's en les activitats de l'AEDAF o contractar els serveis que aquesta ofereix, són personals i intransferibles, sent responsabilitat de l'Associat mantenir la confidencialitat d'aquests. L'Associat només podrà, sota la seva responsabilitat, comunicar el seu codi d'associat i contrasenya als col·laboradors del seu Despatx Professional, amb la finalitat que els mateixos s'inscriguin en les activitats que estiguin disponibles per al perfil de “Col·laborador” en la pàgina web de l'AEDAF. L'Associat que faciliti el seu codi d'associat i contrasenya als seus col·laboradors consent expressament que l'AEDAF realitzi els càrrecs oportuns en el seu compte bancari per al pagament de les inscripcions per ells realitzades. El Col·laborador haurà de comptar amb el consentiment de l'Associat per a inscriure's a les activitats de l'AEDAF i respondrà enfront d'aquest de l'ús que realitzi del seu codi d'associat i contrasenya. D'altra banda, l'Associat serà responsable de mantenir la confidencialitat dels seus identificadors personals i respondrà enfront de l'AEDAF de l'ús que els seus col·laboradors realitzin d'aquests. L'AEDAF presumirà que totes les inscripcions realitzades pels col·laboradors compten amb el consentiment de l'Associat, no responsabilitzant-se aquesta de les actuacions, possibles sostraccions o mal ús que del codi d'associat i contrasenya realitzin els col·laboradors dels Associats.
A través de les diferents seccions de l'àrea privada de la pàgina web de l'AEDAF, l'Associat podrà subscriure's a les matèries i temes que siguin del seu interès, podent activar, desactivar i esborrar aquestes subscripcions a través de la seva àrea personal. Les referides subscripcions impliquen necessàriament que l'AEDAF posi a la disposició de l'Associats de forma personalitzada, i fins i tot per correu electrònic, les notícies o qüestions de rellevància sobre les matèries o temes al qual l'Associat s'ha subscrit. Si l'Associat no desitja rebre informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les matèries en les quals es troba subscrit, haurà de desactivar o eliminar la seva subscripció.
La pàgina web de l'AEDAF permet a l'Associat, que prèviament s'hi hagi logado en aquesta, a realitzar comentaris sobre les activitats, matèries i esdeveniments desenvolupats o gestionats per l'AEDAF. Aquests comentaris seran publicats amb el nom i cognoms de l'Associat en l'àrea privada de la pàgina web de l'AEDAF, a la qual només tenen accés els Associats. L'Associat tindrà la possibilitat de seleccionar, abans d'enviar el comentari, l'opció “Publicar de manera anònima” o “Anònim”, de manera que el seu comentari serà publicat sense identificar a l'Associat que ha realitzat el mateix. Una vegada publicat el comentari, l'Associat podrà, en qualsevol moment, esborrar el mateix.
A vegades, l'Associat haurà de proporcionar a través de la pàgina web de l'AEDAF dades de terceres persones com és el cas, entre altres, de la inscripció d'acompanyants a les activitats proposades per l'AEDAF o de la reserva de serveis que requereixin un nombre mínim de participants. En aquests casos i en qualsevol altre en el qual l'Associat proporcioni dades de tercers, aquest assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que es preveu en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.
Des de l'AEDAF s'han realitzat acords amb diferents proveïdors de serveis, amb idea de millorar la labor i el desenvolupament de l'activitat professional dels seus Associats. En ocasiones aquests acords proporcionaran serveis als Associats de manera gratuïta i en altres de manera onerosa però amb descomptes pel simple fet de reunir la condició d'Associat. En qualsevol cas, els Associats interessats en aquests serveis proporcionats per tercers, contractaran els mateixos directament amb els proveïdors de serveis, sense que l'AEDAF adquireixi cap mena de responsabilitat de la relació contractual que, en el seu cas, sorgeixi entris aquests i l'Associat. Amb la finalitat que l'Associat accedeixi de manera gratuïta o amb descomptes als serveis dels tercers amb els quals l'AEDAF ha subscrit acords, aquest autoritza expresadamente a l'AEDAF a proporcionar a aquests proveïdors de serveis la confirmació que la persona que s'ha posat en contacte amb ells, efectivament reuneix la condició d'Associat de l'AEDAF.
La pàgina web de l'AEDAF disposa, al seu torn, d'enllaços que, després de la seva selecció, redirigeixen als Associats a webs de tercers perquè aquests puguin contractar directament amb ells diferents productes i serveis. L'AEDAF no es responsabilitza de les contractacions que es facin directament a través de les webs dels tercers proveïdors de serveis i serà responsabilitat de l'Associat, sense perjudici de la informació que, en el seu cas, proporcioni l'AEDAF en el moment de seleccionar aquests enllaços, fixar-se en el domini web i identitat del tercer amb el qual s'està realitzant la contractació dels serveis o adquisició dels productes, així com acceptar les condicions legals aplicables a aquests.
En particular, AEDAF ha aconseguit un acord amb una tercera entitat per al desenvolupament d'una base de dades online a mesura de les necessitats dels Assessors Fiscals. Aquesta base de dades està disponible de manera gratuïta per a tots els Associats i es troba allotjada en la pàgina web de l'AEDAF que disposa d'un visor als continguts de la base de dades de la tercera entitat, qui serà responsable de l'actualització i exactitud dels continguts i informacions que componen aquesta base de dades. Al seu torn, l'Associat haurà de tenir en compte que a través de la referida base de dades disposarà de serveis que una vegada seleccionats li redirigissin a la web de la tercera entitat, on l'Associat realitzarà directament amb aquesta la contractació d'aquests serveis addicionals. L'AEDAF no serà, en cap cas, responsable de la relació contractual que, en el seu cas, neixi entre l'Associat i la tercera entitat.