Política de privacitat

A l'efecte d'el que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), s'informa als usuaris d'aquesta pàgina Web que les dades de caràcter personal que facilitin a través d'ella, tant emplenant qualsevol formulari, com a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà seran tractats de conformitat amb la present Política de Protecció de dades.

 
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 
Entitat Responsable: AEDAF - Associació Espanyola d'Assessors Fiscals – CIF: G-28416550.
Adreça postal: Seu central C/ O´Donnell núm. 7, 1r Dta. - 28009 Madrid, Seu Catalunya c/ Provença, 281, baixos - 08037 Barcelona.
Telèfon: Seu central 915 325 154, Seu Catalunya 93 317 68 78
Correu electrònic: Seu central: sedecentral@aedaf.es, Seu Catalunya: dcatalunya@aedaf.cat 

 
Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
 
Les dades podran ser tractats amb les següents finalitats, depenent del motiu pel qual van ser facilitats:
 
1.Remissió de comunicacions comercials de AEDAF, fins i tot a través de mitjans electrònics. A través d'aquestes comunicacions, s'informarà els usuaris sobre els diferents serveis oferts per AEDAF.
 
2.Donar resposta a les sol·licituds d'informació, peticions, consultes o reclamacions plantejades per l'Usuari sobre els serveis oferts per AEDAF.
 
3.Gestionar sol·licituds d'ingrés.

 
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?
 
Les dades seran tractades sobre la base jurídica del consentiment de la persona que els proporciona. Pot retirar-se aquest consentiment en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El fet de facilitar les dades és voluntari, encara que, en cas de no fer-ho, no es podran tractar per a les finalitats indicades. 
 
 
Durant quant temps tractarem les teves dades?
 
Les dades seran conservades durant el temps necessari per a donar resposta a la seva sol·licitud, petició, consulta, inscripció i donar aquesta per definitivament tancada. Posteriorment, seran conservats a manera d'històric de comunicacions, tret que l'usuari sol·liciti la seva supressió, al correu electrònic indicat anteriorment. 
 
En el supòsit de desitgi que les seves dades siguin tractades per a remetre comunicacions comercials, aquests podran ser emmagatzemats de manera indefinida, excepte oposició expressa.

 
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
 
Les dades seran tractades de forma confidencial i no seran cedits a tercers, excepte obligació legal. 

 
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen. El titular de les dades té dret a sol·licitar l'accés a ells, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de Dades i en la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Enfront de qualsevol fet que considerés una violació dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
 
Si es faciliten a través d'aquesta web dades de tercers, qui ho faci assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que es preveu en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.
 
L'usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d'aquesta Web sigui certa. A aquest efecte, respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. L'usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi al titular d'aquesta web o a tercers.
 
El titular d'aquesta web garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitats. A tal fi, té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa que són necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acord amb el que s'estableix en la normativa aplicable.
 
Així mateix, AEDAF informa que a través de les seves xarxes socials es publicarà informació publicitària sobre els serveis que ofereix, acceptant l'usuari ser destinatari d'aquesta informació pel mer fet si es fes “amic” o seguidor” de AEDAF en les xarxes socials. Si l'Usuari no desitja rebre aquesta informació en els seus perfils de les xarxes socials, haurà de deixar de seguir a AEDAF en aquestes.
 
AEDAF es compromet en la utilització de les dades personals facilitades conforme a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades, respectant la seva confidencialitat així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, conforme a la normativa de protecció de dades vigent.
 
La responsabilitat sobre la veracitat de les dades introduïdes tant en la Web com en les xarxes socials utilitzades per aquesta, en el supòsit de la participació per part dels usuaris en algun esdeveniment per part de l'associació, és exclusiva de l'usuari, sent est el responsable de facilitar dades veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable en cas contrari per facilitar dades inexactes.

 
Accés privat a la web de la AEDAF, mitjançant usuari i contrasenya.
 
Els Associats de la AEDAF disposen, mitjançant la introducció d'usuari i contrasenya, d'accés a l'àrea privada de la pàgina web de la AEDAF. L'ús de la pàgina web de la AEDAF i l'accés la seva àrea privada, implica l'acceptació de les condicions establertes en la present Política de Privacitat i en l'Avís Legal que està disponible en aquesta. Així mateix, les contractacions i inscripcions que l'Associat realitzi a través de la web de la AEDAF, a títol onerós o gratuït, comporten la necessària acceptació de les condicions generals de contractació, que es troben publicades en aquesta. Si l'Associat no accepta alguna de les normes establertes en els referits documents o manifesta algun tipus de reserva, ha d'abstenir-se d'utilitzar la pàgina web de la AEDAF, accedir a la seva àrea privada i realitzar qualsevol tipus de contractació o inscripció a través d'aquesta.
 
El seu codi d'associat i contrasenya necessaris per a accedir a l'àrea privada de la web de la AEDAF, inscriure's en les activitats de la AEDAF o contractar els serveis que aquesta ofereix, són personals i intransferibles, sent responsabilitat de l'Associat mantenir la confidencialitat d'aquests. L'Associat només podrà, sota la seva responsabilitat, comunicar el seu codi d'associat i contrasenya als col·laboradors del seu Despatx Professional, amb la finalitat que els mateixos s'inscriguin en les activitats que estiguin disponibles per al perfil de “Col·laborador” en la pàgina web de la AEDAF. L'Associat que faciliti el seu codi d'associat i contrasenya als seus col·laboradors consent expressament que la AEDAF realitzi els càrrecs oportuns en el seu compte bancari per al pagament de les inscripcions per ells realitzades. El Col·laborador haurà de comptar amb el consentiment de l'Associat per a inscriure's a les activitats de la AEDAF i respondrà enfront d'aquest de l'ús que realitzi del seu codi d'associat i contrasenya. D'altra banda, l'Associat serà responsable de mantenir la confidencialitat dels seus identificadors personals i respondrà enfront de la AEDAF de l'ús que els seus col·laboradors realitzin d'aquests. La AEDAF presumirà que totes les inscripcions realitzades pels col·laboradors compten amb el consentiment de l'Associat, no responsabilitzant-se aquesta de les actuacions, possibles sostraccions o mal ús que del codi d'associat i contrasenya realitzin els col·laboradors dels Associats.
 
A través de les diferents seccions de l'àrea privada de la pàgina web de la AEDAF, l'Associat podrà subscriure's a les matèries i temes que siguin del seu interès, podent activar, desactivar i esborrar aquestes subscripcions a través de la seva àrea personal. Les referides subscripcions impliquen necessàriament que la AEDAF posi a la disposició de l'Associats de forma personalitzada, i fins i tot per correu electrònic, les notícies o qüestions de rellevància sobre les matèries o temes al qual l'Associat s'ha subscrit. Si l'Associat no desitja rebre informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les matèries en les quals es troba subscrit, haurà de desactivar o eliminar la seva subscripció.
 
La pàgina web de la AEDAF permet a l'Associat, que prèviament s'hi hagi logado en aquesta, a realitzar comentaris sobre les activitats, matèries i esdeveniments desenvolupats o gestionats per la AEDAF. Aquests comentaris seran publicats amb el nom i cognoms de l'Associat en l'àrea privada de la pàgina web de la AEDAF, a la qual només tenen accés els Associats. L'Associat tindrà la possibilitat de seleccionar, abans d'enviar el comentari, l'opció “Publicar de forma anònima” o “Anònim”, de manera que el seu comentari serà publicat sense identificar a l'Associat que ha realitzat el mateix. Una vegada publicat el comentari, l'Associat podrà, en qualsevol moment, esborrar el mateix.
 
A vegades, l'Associat haurà de proporcionar a través de la pàgina web de la AEDAF dades de terceres persones com és el cas, entre altres, de la inscripció d'acompanyants a les activitats proposades per la AEDAF o de la reserva de serveis que requereixin un nombre mínim de participants. En aquests casos i en qualsevol altre en el qual l'Associat proporcioni dades de tercers, est assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que es preveu en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.
 
Des de la AEDAF s'han realitzat acords amb diferents proveïdors de serveis, amb idea de millorar la labor i el desenvolupament de l'activitat professional dels seus Associats. En ocasiones aquests acords proporcionaran serveis als Associats de forma gratuïta i en altres de forma onerosa però amb descomptes pel simple fet de reunir la condició d'Associat. En qualsevol cas, els Associats interessats en aquests serveis proporcionats per tercers, contractaran els mateixos directament amb els proveïdors de serveis, sense que la AEDAF adquireixi cap mena de responsabilitat de la relació contractual que, si escau, sorgeixi entris aquests i l'Associat. Amb la finalitat que l'Associat accedeixi de forma gratuïta o amb descomptes als serveis dels tercers amb els quals la AEDAF ha subscrit acords, est autoritza expresadamente a la AEDAF a proporcionar a aquests proveïdors de serveis la confirmació que la persona que s'ha posat en contacte amb ells, efectivament reuneix la condició d'Associat de la AEDAF.
 
La pàgina web de la AEDAF disposa, al seu torn, d'enllaços que, després de la seva selecció, redirigeixen als Associats a webs de tercers perquè aquests puguin contractar directament amb ells diferents productes i serveis. La AEDAF no es responsabilitza de les contractacions que es facin directament a través de les webs dels tercers proveïdors de serveis i serà responsabilitat de l'Associat, sense perjudici de la informació que, si escau, proporcioni la AEDAF en el moment de seleccionar aquests enllaços, fixar-se en el domini web i identitat del tercer amb el qual s'està realitzant la contractació dels serveis o adquisició dels productes, així com acceptar les condicions legals aplicables a aquests.
 
En particular, AEDAF ha aconseguit un acord amb una tercera entitat per al desenvolupament d'una base de dades Online a mesura de les necessitats dels Assessors Fiscals. Aquesta base de dades està disponible de forma gratuïta per a tots els Associats i es troba allotjada en la pàgina web de la AEDAF que disposa d'un visor als continguts de la base de dades de la tercera entitat, qui serà responsable de l'actualització i exactitud dels continguts i informacions que componen aquesta base de dades. Al seu torn, l'Associat haurà de tenir en compte que a través de la referida base de dades disposarà de serveis que una vegada seleccionats li redirigissin a la web de la tercera entitat, on l'Associat realitzarà directament amb aquesta la contractació d'aquests serveis addicionals. La AEDAF no serà, en cap cas, responsable de la relació contractual que, si escau, neixi entre l'Associat i la tercera entitat.